اهدای کتاب قرآن به دانش آموزان در مراسم جشن قرآن

جشن آب کلاس اول

نمایش چرخه آب کلاس سعدی

شعر بابا برای تدریس نشانه ب. آموزش کلمه بابا

 

مسابقه ماست خوری برای تدریس نشانه "ت"

شعر نشانه "او"

بچه ها نان درست کردن برای تدریس نشانه "ن"

درس علوم: بخش موجودات زنده

دخترای گلمون عکس های خودشون رو آوردن

آموزش چوب خط

ازمایش علوم بخش گیاهان 

دانه های کاشته شده توسط بچه ها برای علوم بخش گیاهان

 

برترین ها و پیشرفت های تحصیلی