ساخت ماشین بادی 

 

کلیپ نماز  تهیه شده توسط دانش آموز 

 

 

نمونه ای از آموزش واژه نویسی

فعالیت ورزشی 

آموزش ساعت 

فعالیت ورزشی 

 

فعالیت های هنری 

درس علوم  ( دوم سهراب سپهری ) 

کاردستی و نقاشی