درس ریاضی

دست ورزی ریاضی .ترسیم و درست کردن مکعب

دست ورزی عدد هزار توسط دانش آموزان

دست ورزی بازی با توپ جهت آموزش درس ریاضی مبحث ماشین های ورودی و خروجی

دست ورزی ریاضی آموزش  کسر با استفاده از میوه 

درس علوم

آزمایش ساخت حباب و تبدیل مواد به سه حالت 

آزمایش روغن گیری 4 نوع گیاه (زیتون، گردو، مغز آفتابگردان و سیاه دانه)

تبدیل آب شور به شیرین و تبدیل گاز به مایع به وجود آمدن میعان

فعالیت در کلاس اندازه گیری جرم مواد مختلف با استفاده از ترازوی دست سازه 

آزمایش مربوط به مواد اطراف ما (۲) جرم و حجم 

تصفیه آب کثیف در خاک

انواع آینه ها

درس علوم دست سازه دانش آموزان انواع آینه ها ( تخت. محدب .مقعر)

املای سفره ای

املای بادکنکی

اردوی سینما

برترین ها و پیشرفتی های تحصیلی