تدریس دانش آموز شهرزاد سید علی درس فارسی 

 

کلاس درس مجازی در محیط اسکای روم 

نمونه ای از آموزش ریاضی  

نمونه ای از آموزش علوم  ( مبحث انرژی ) 

 

کلاس  مطالعات اجتماعی 

 

کلاس چهارم درس هدیه های آسمانی