کلاس مجازی در محیط اسکای روم ( انجام حرکات ورزشی ) 

 

مطالعات اجتماعی 

مطالعات اجتماعی 

کلاس ریاضی 

کار و فن آوری (تهیه صبحانه )