کارنامه آبان ماه

کارنامه ارزشیابی آبان ماه در اپلیکیشن پیوند (قسمت ارزیابی) قابل مشاهده می باشد.

کارنامه آبان ماه در اپلیکیشن دبستان پیوند در دسترس می باشد.