جلسه آموزش خانواده و دیدار اولیا و مربیان

جلسه دیدار اولیا و آموزش خانواده پایه های پنجم و ششم روز سه شنبه مورخ 98/10/10 ساعت 8 صبح الی 9:30 برگزار می گردد.

جلسه دیدار اولیا و آموزش خانواده