وارنیش فلورایدتراپی

اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی برای کلیه دانش آموزان پایه های اول تا ششم با رضایت نامه ولی

اجرای طرح وارنیش فلورایدتراپی برای کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم با رضایت نامه ولی توسط خانم ها جهانی و احسان دوست