کارنامه آذرماه

والدین گرامی، کــارنامه ارزشیـابی آذر مــاه دانش آموزان در اپلیکیشن مدرسه  (قسمت ارزیابی) قابل مشاهده می باشد.

کارنامه ارزشیابی آذرماه