جلسه آموزش خانواده

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه ی آموزش خانواده روز پنج شنبه مورخ 17/11/98 با در نظر گرفتن رده سنی دانش آموزان و در ادامه ی مباحث جلسه ی گذشته (با حضور سرکار خانم محبوب) در طول هفته طبق جدول ذیل برگزار می گردد. لذا خواهشمند است راس ساعت مقرر در مدرسه حضور بهم رسانید.

جلسه آموزش خانواده