اولین جلسه آموزش خانواده بهمن

اولین جلسه آموزش خانواده ماه بهمن، برای اولیای پیش دبستان، پایه اول و دوم برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزش خانواده بهمن ماه طبق تاریخ های اعلام شده