جلسه دیدار اولیا با آموزگاران و آموزش خانواده

جلسه دیدار اولیا با آموزگاران و جلسه آموزش خانواده به صورت گروهی روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 طبق برنامه ی مدون در دفتر تقویم اجرایی برگزار می گردد. 

جلسه دیدار اولیا و مربیان و آموزش خانواده بهمن ماه