کارنامه دوره دوم

قابل توجه اولیای محترم دوره دوم، کارنامه های دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم امروز دوشنبه مورخ 28 بهمن تحویل گردید. خواهشمند است پس از رویت در روزنگار فرزندتان اعلام نظر و امضا فرمایید.

کارنامه دانش آموزان دوره دوم