جدول زمان بندی حضور اولیا و دانش آموزان  و  برنامه کلاسی

لطفا جهت مشاهده  جدول زمان بندی حضور اولیا و دانش آموزان  در اولین دیدار در زمان مقرر   و هم چنین برنامه کلاسی به منوی پایه های تحصیلی مربوطه  مراجعه نمایید .

لطفا جهت مشاهده  جدول زمان بندی حضور اولیا و دانش آموزان  در اولین دیدار در زمان مقرر   و هم چنین برنامه کلاسی به منوی پایه های تحصیلی مربوطه  مراجعه نمایید .