برگزاری جلسه شورای دانش آموزی در یکم اسفند ماه 97

جلسه شورای دانش آموزی در یکم اسفند ماه 97 برگزار شد.

شورای دانش اموزی به منظور مشارکت دانش اموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ،ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش اموزان و اولیای مدرسه  و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری ومسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل میگردد.به همین منظور یکم اسفند ماه 97 جلسه ی شورای دانش آموزی در مدرسه برگزار شد و دانش آموزان راه کار ها و پیشنهادات خود را برای مشارکت هرچه بهتر خود ارائه دادند.