برگزاری هشتمین جلسه ی دانش افزایی آموزگاران با موضوع استفاده از فناوری های نوین

هشتمین جلسه ی دانش افزایی آموزگاران با موضوع استفاده از فناوری های نوین برگزار شد.

جلسه ی دانش افزایی آموزگاران با هدف ارتقاء سطح دانش فناوری اطلاعات آموزگاران 29 اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه در رابطه با وب سایت جدید مدرسه پیوند و همچنین اپلیکیشن ارتباط با اولیاء بحث و گفتگو شد.