ارائه کارنامه های نوبت دوم

کارنامه های نوبت دوم سال تحصیلی 98-97 ارائه گردید.

جهت دریافت کارنامه دانش آموزان عزیز به دفتر مدرسه مراجعه فرمایید.