برگزاری اولین جلسه اولیا و مربیان

روز و تاریخ برگزاری اولین جلسه دیدار اولیاء گرامی  با معلمان محترم به قرار ذیل می باشد:

* روز سه شنبه مورخ 98/6/26 دیدار اولیاء پایه های دوم و سوم  با معلمان مربوطه ساعت 9 الی 11

* روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 دیدار اولیاء پایه های چهارم، پنجم و ششم با معلمان مربوطه ساعت 9 الی 11 

قابل توجه اولیای محترم

با سلام

احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند روز و تاریخ برگزاری اولین جلسه دیدار اولیاء گرامی با معلمان محترم به قرار ذیل می باشد:

* روز سه شنبه مورخ 98/6/26 دیدار اولیاء پایه های دوم و سوم با معلمان مربوطه ساعت 9 الی 11

* روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 دیدار اولیاء پایه های چهارم، پنجم و ششم با معلمان مربوطه ساعت 9 الی 11

لذا به جهت اهمیـت موضـوع جلسه، حضور ولی گرامی (بدون دانش آموز) راس ساعت مقرر در مدرسه ضروری می باشد.

با تشکر

گزارش تصویری