دعوتنامه جشن غنچه ها

به این وسیله از شما دعوت می شود تا در جشن غنچه  های عزیزمان که در روز شنبه 98/6/30 ساعت 10 الی 11:30 در دبستان پیوند برگزار می شود شرکت فرمایید.

به این وسیله از شما دعوت می شود تا در جشن غنچه  های عزیزمان که در روز شنبه 98/6/30 ساعت 10 الی 11:30 در دبستان پیوند برگزار می شود شرکت فرمایید.

گزارش تصویری