گرامی داشت هفتم مهر روز آتش نشان

حضور جناب آقای طالبی، آتش نشان فداکار، در دبستان پیوند و آموزش ایشان به کلیه پایه ها.

جناب آقای طالبی، آتش نشان گرامی، قبول زحمت فرموده و آموزش های لازم را به کلیه دانش آموزان عزیز پیش دبستان و دبستان پیوند ارائه نمودند.