برگزاری جلسه انجمن اولیا

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان و رونمایی از ماهنامه پیوند در حضور موسس و مدیر محترم مدرسه و اعضای گرامی انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان در تاریخ 29 مهرماه 1398 تشکیل گردید و در حضور اعضای گرامی انجمن اولیا و مربیان و موسس و مدیریت محترم پیش دبستان و دبستان دخترانه پیوند، از ماهنامه پیوند رونمایی شد.