تحویل رهاورد هفته

رهاورد هفته تحویل دانش آموزان گردید.

رهاورد هفته تحویل دانش آموزان گردید. لطفا پس از انجام، روز شنبه تحویل معلم مربوطه گردد.