کسب مقام سوم شطرنج

سرکار خانم آرینا دهقان، کسب مقام سوم مسابقات شطرنج در مقطع دبستان منطقه 5 آموزش و پرورش را به شما تبریک عرض می نماییم.

کسب مقام سوم توسط دانش آموز عزیز، آرینا دهقان در مسابقات شطرنج در مقطع دبستان منطقه 5 آموزش و پرورش

سرکار خانم دهقان، سعی شما را ارج می نهیم و برایتان موفقیت های بیشتر را آرزومندیم.