هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه فروش کتاب در مدرسه برگزار گردید. این نمایشگاه تا 27 آبان ماه ادامه دارد.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه فروش کتاب در مدرسه برگزار گردید.