آزمون آنلاین

با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه، آزمون آنلاین به روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۴ موکول گردید. 

آزمون آنلاین به هفته بعد موکول گردید.