تغییرات جلسه دیدار اولیا و مربیان و آموزش خانواده

بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دیدار اولیا و آموزش خانواده روز پنج شنبه مورخ 28/9/98 کنسل و طبق جدول برگزار خواهد شد.

از شما خواهشمند است طبق جدول مشخص شده در تصویر در روز جلسه حضور به هم رسانید.